Postup pri kúpe a predaji nehnuteľností prostredníctvom realitnej kancelárie

Prvý vstup do RK by mal byť zoznamovací, pozrieť si ponuku, informovať sa ohľadne podmienok.

Pri predaji:

  • prezentovať Váš záujem o predaj, predložiť potrebné doklady na identifikáciu nehnuteľností a to listy vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, prípadne geometrický plán. Dobré je ak má vlastník v prípade predaja bytu aj zmluvu o odkúpení bytu do OV so Službytom prípadne bytovým družstvom.
  • Ďalším krokom je dohodnutie spolupráce s RK - za akých podmienok sa bude realizovať predaj nehnuteľností (dĺžka spolupráce, provízia v prípade úspešného zrealizovania obchodného prípadu). Seriózna realitná kancelária hľadá také spôsoby, ktoré sú výhodné pre všetky zmluvné strany, vychádzajúc zo znalostí a skúseností realitného trhu v danom čase a na danom mieste. Klient má právo rozhodnúť, za akých podmienok bude realizovať predaj svojej nehnuteľnosti (to znamená cena, spôsob platby - či v hotovosti alebo aj na úver).
  • Potom s kanceláriou podpíše mandátnu alebo sprostredkovateľskú zmluvu, vtedy sa kancelária zaviaže sprostredkovať predaj danej nehnuteľnosti, vypracovať kúpno-predajné zmluvy, znalecký posudok a návrh na vklad. Je dôležité, aby si presne stanovili ceny a podmienky spolupráce v zmluve. Zmluva môže byť exkluzívna, čo znamená, že klient nepožiada ohľadne predaja inú osobu, RK, nebude inzerovať sám svoju nehnuteľnosť. V zmluve bez exkluzivity sú tieto podmienky vypustené.

Náš názor:

RK - ak nemá podpísanú exkluzívnu zmluvu, nemá motiváciu aby tak intenzívne pracoval na danom obchodnom prípade, nakoľko je to neistý obchod.

  • Exkluzivita prirodzene zaväzuje k zodpovednosti. Klienti praktizujú, že jednu nehnuteľnosť ponúknu viacerým RK a to za rôznych podmienok. Dnes je bežná spolupráca medzi RK, ktoré sú členmi NARKS a z toho dôvodu nie je potrebné, aby klient ponúkal viacerým kanceláriám svoju nehnuteľnosť.

Náš názor:

Nie je to korektné ani voči RK ani voči kupujúcim a môže sa stať, že to vyvolá negatívnu reakciu trhu na danú nehnuteľnosť a na to doplatí predávajúci.

  • Dňom zaradenia do ponuky RK, ktorá je členom NARKS o danej nehnuteľnosti získa informáciu ďalších 100 členských RK a to je dostatočná záruka na úspešnú realizáciu obchodného prípadu. Zmluvy - krátkodobé 3 až 4 mesiace - s možnosťou výpovede.

Pri kúpe:

  • Kupujúci klient si pozrie ponuku RK - ak nenájde vyhovujúcu nehnuteľnosť, prezentovať svoj záujem, dôležité je si najprv overiť kanceláriu ak s ňou prvýkrát spolupracuje, nezáväzným rozhovorom, si vytvorí obraz a zozbiera informácie o danej kancelárii. Ak sa rozhodne pre spoluprácu, je potrebné aby poskytol, čo najviac informácií o predstave a požiadavkách na nehnuteľnosť o akú má záujem.
  • Seriózna kancelária na základe týchto informácií, vie vytriediť ponuky, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Určenie cenového limitu je veľmi citlivá záležitosť - je to v nemalej miere otázka dôvery voči RK. Avšak ak má RK dobré referencie je to dôležitá informácia. Ak RK má dobré referencie o konkrétnych číslach hovoriť môžete.

Náš názor:

Pri prvom kontakte s neznámou RK neodporúčam prezentovať finančné možnosti klienta. Najlepšie je povedať napríklad, že by sa to malo pohybovať primeranej a bežnej cene na trhu.

  • Ďalším krokom je tiež uzavretie zmluvy na vyhľadávanie danej nehnuteľnosti.
  • Ak sa rozhodol pre konkrétnu nehnuteľnosť prostredníctvom RK je nutné si vyžiadať v prípade kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie je nutné vyžiadať doklady, potvrdzujúce oprávnenie kancelárie na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti (mandátna alebo sprostredkovateľská zmluva, prípadne plnomocenstvo). Ponúkanú nehnuteľnosť je nevyhnutné dôkladne prehliadnuť, v prípade pochybnosti trvať na prizvaní odborníkov, prípadne znalcov z odboru stavebníctva nemenej dôležité je vyžiadať si k nahliadnutiu doklady, preukazujúce vlastníctvo, presvedčiť sa, či na nehnuteľnosti neviaznu vecné bremená, záložné práva alebo iné právne povinnosti zaťažujúce nehnuteľnosť.