Služby

Komplexné služby v oblasti sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností vrátane overených mechanizmov poskytujúcich ekonomickú a právnu ochranu obom zmluvným stranám:

 • odborné konzultácie a poradenstvo súvisiace s realitnou    činnosťou - ZDARMA,
 • odborné posúdenie technického stavu nehnuteľností,
 • prezentáciu ponúkaných nehnuteľností na veľtrhoch a burzách,
 • obstaranie podkladov z katastra nehnuteľností (listy vlastníctva, výpisy z pzkn. vložiek, identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy, geometrické plány),
 • zameranie nehnuteľností vrátane vyhotovenia geometrických plánov,
 • zabezpečenie vyhotovenia znaleckých posudkov o technickom stave a cene nehnuteľností,
 • zabezpečenie rozhodnutí o pridelení súpisného čísla,
 • právne služby zamerané na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností,
 • zabezpečenie vyhotovenia kúpnych, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o zriadení vecných bremien a zabezpečenie ich vkladu do katastra nehnuteľností,
 • prevod členských práv k bytu,
 • správu nehnuteľností,
 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností,
 • zabezpečenie styku s úradmi pri vybavovaní dôležitej dokumentácie,
 • zabezpečenie vyhotovenia energetických certifikátov nehnuteľností,
 • zabezpečenie vyhotovenia nájomných zmlúv,
 • sťahovaciu službu,
 • bezplatné poradenstvo architekta,
 • sprostredkovanie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru

Inžiniersku činnosť:

 • zastupovanie v územnom, v stavebnom a kolaudačnom konaní až po vydanie búracieho a stavebného povolenia, územného a kolaudačného rozhodnutia,
 • porealizačné zameranie nehnuteľností vrátane vyhotovenia geometrického plánu,
 • zabezpečenie rozhodnutí o pridelení súpisného čísla,
 • zápis nehnuteľností do listu vlastníctva

Samozrejmosťou u nás je komunikatívnosť, serióznosť, profesionálny prístup úcta k svojmu klientovi.