Zaujímavé otázky

Ako nenaletieť podvodníkom!

Človek, ktorý nemá prax a predáva alebo kupuje nehnuteľnosť sám je veľmi zraniteľný. Podvodníka ľahšie odhalí RK so skúsenosťami, má iné mechanizmy na preverenie potrebných informácií, a vie čo je pri takýchto postupoch obvyklé a čo nie. A preto sa podvodníci skúseným a renomovaným realitným kanceláriám vyhýbajú. Naopak neskúsený človek je pre nich ľahká korisť. Veľmi obozretný treba byť pri voľných nehnuteľnostiach, ako sú pozemky, nezabezpečené RD, rozbité okná, a pri nehnuteľnostiach kde netreba prekonávať prekážky. Podvodníci prezentujú takého nehnuteľnosti ako svoje na základe sfalšovaných dokumentov, LV, kópie z kat. mapy, pretože sú to verejné listiny. Podvodník sa prezentuje falošným občianskym preukazom vystaveným na základe informácií z LV, a dokonca si na kúpnej zmluve overí aj podpis. Treba si vyžiadať viac dokladov o totožnosti, ako aj doklady, čo dokazujú jeho vzťah k nehnuteľnosti: inkasné lístky, daňové priznanie o zaplatení dane z nehnuteľnosti, dedičské rozhodnutie. Je dobré sa skontaktovať so susedmi, ktorí by mali poznať vlastníka nehnuteľnosti. Veľmi opatrne treba postupovať ak je nehnuteľnosť neprimerane lacná, alebo predávajúci súri predaj
Neodporúčam vyplácanie polovice kúpnej ceny ako zálohy, čo môže byť niekedy veľmi vysoká suma a vôbec nevyplácať pred prevodom celú kúpnu cenu. Najbezpečnejšie je zloženie peňazí do notárskej úschovy alebo do depozitu. Preveriť si, či dané nehnuteľnosti neboli v ten deň už predané.

Náš názor:

Preto je najbezpečnejšie zveriť tieto operácie do rúk skúsenej a serióznej RK, ktorá ak aj nie ste jej klienti a nehnuteľnosti ste našli sami, zabezpečí, istí celý prevod.

Aj v tomto prípade členovia NARKS so svojím vnútorným systémom (etický kódex, systém kontroly a zodpovednosti, stanovy vzdelávania) dávajú najväčšie záruky na úspešný realitný obchod.

Čo vybaví RK za kupujúceho?

RK zastreší celý servis prevodu nehnuteľnosti, to znamená, že po úspešnom vyhľadaní a nájdení nehnuteľnosti preverí majetko-právne vzťahy, vecné bremená, či záložné práva, a pripraví dokumenty potrebné na prevod vlastníctva = kúpne zmluvy, znalecké posudky, návrhy na vklad, v prípade, ak sú na nehnuteľnosti ťarchy zabezpečí kvitancie na výmaz tiarch; podľa potreby geometrické plány ako aj majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností patrí do kompetencie RK. V prípade financovania kúpy formou úveru RK vstupuje do rokovania aj s finančnou inštitúciou, aby zabezpečila plynulý prechod vlastníctva a vyplatenie kúpnej ceny. Takto odbremení kupujúceho od množstva starostí, spojených s kúpou nehnuteľností, zminimalizuje riziko s tým súvisiace.

Ako si vybrať RK?

Mal by sa orientovať len na známe a zabehnuté realitné kancelárie. Pri výbere realitnej kancelárie by si mal všímať aj polohu a umiestnenie kancelárie (renomované kancelárie sídlia v užších centrách a na hlavných uliciach miest), nikdy nejednať s kanceláriami bez stáleho sídla, uvádzajúcimi kontakt len na mobilný telefón. Pri návšteve realitnej kancelárie by záujemca nemal hneď prezentovať svoj obchodný zámer, skôr by sa mal zamerať na spôsob prijatia a komunikácie s ním, vyžiadať si podrobné informácie o systéme práce realitnej kancelárie, zaujímať sa, či ním oslovená kancelária spolupracuje s advokátskou kanceláriou a v neposlednom rade by pozornosti klienta nemalo ujsť ani zariadenie a vybavenie kancelárie. V záujme úspešnej realizácie obchodného prípadu, by mal klient svoju nehnuteľnosť zveriť na realizáciu realitnej kancelárii len na základe uzavretia mandátnej alebo sprostredkovateľskej zmluvy s realitnou kanceláriou, pri uzavretí zmluvy neopomenúť posúdiť charakter a rozsah práv, ktoré uvedená zmluva zaručuje a taktiež rozsah povinností, k plneniu ktorých sa realitná kancelária zaväzuje.
Seriózna a renomovaná RK musí disponovať s informáciami a znalosťami na vysokej profesionálnej úrovni, aby klientovi poradila ako najvýhodnejšie zobchodovať nehnuteľnosť hľadiac na záujmy klienta a nie na svoj zisk. Musí byť diskrétna a viazaná mlčanlivosťou.

Náš názor:

Záruku nájde klient v RK, ktorá je členom NARKS, pretože tu existuje systém kontroly aj vzdelávania členov.

Kúpiť nehnuteľnosť cez RK alebo priamo cez inzerát?

Ako som už uviedla v prvom a najdôležitejšom rade je bezpečnosť a garancia istoty. Môže samozrejme hocikto si pozrieť inzerciu v novinách alebo na internete. Ľudia sú schopní si sami nájsť vhodný byt alebo dom, naštudovať si všetky potrebné informácie z poradcu podnikateľa a inej odbornej literatúry s niekým sa poradiť a zrealizovať obchod. Musia však byť veľmi šikovní, aby proces vyhľadávania a prevodu zvládli bez ujmy, pretože je množstvo úskalí na ktorých je veľmi ľahké stroskotať. Znášať také riziko je nerozumné. Veď v obchode s nehnuteľnosťami ide veľakrát o celoživotné úspory a o veľmi vysoké sumy.
Odporúčame obrátiť sa na renomovanú kanceláriu, ktorá to riziko preberá na seba a prevedie klienta bez ujmy týmto zložitým procesom, vyhne sa prípadným dlhotrvajúcim nákladným súdny sporom, čím si ušetrí čas, peniaze a množstvo sklamaní.

Prenájom bytu cez RK.

Do širokého spektra činnosti oblasti rezidenčného trhu RK patria aj prenájmy bytov. Práve s touto požiadavkou nás navštevuje veľa klientov. Aj v tomto smere RK zabezpečí servis od prenájmu až po podpisovanie nájomných zmlúv.
Zmluvy sú vypracované veľmi dôsledne, aby boli chránení aj prenajímatelia ale aj nájomcovia. Nakoľko sa stávali terčom podvodov práve byty, ktoré sa prenajali a následne na to sa predávali, si kancelária vedie evidenciu záujemcov o nájom bytov a preveruje si klientov, ktorým byty ponúkame do prenájmu. Práve spolupráca RK so spoločnosťami, či už tuzemskými alebo zahraničnými, zabezpečuje prenajímanie firmám, čiže akési ubytovávanie pracovníkov na relocation businees so známymi renovovanými a nadnárodnými spoločnosťami, je to osvedčená spolupráca, ktorá je najvýhodnejšie pre majiteľov bytov, majú garancie platenia nájmu aj seriózneho užívania bytu.
V oblasti prenájmu máme dlhoročné, veľmi dobré skúsenosti, čoho ukazovateľom je, že veľa majiteľov bytov sa aj po niekoľkých rokoch znovu vracia s požiadavkou opätovného prenájmu bytov.

Kde získať informácie týkajúce sa vlastníctva a vlastníkov nehnuteľností ?

Všetky potrebné informácie sú ohľadne vlastníctva dostupné na katastri. Z výpisu listu vlastníctva zistí, či je byt alebo iné nehnuteľnosti vlastníctvom jedného alebo viacerých osôb, prípadne vlastnícke podiely, či viaznu na nehnuteľnosti ťarchy, vecné bremená alebo iné zápisy. Dôležité je, aby bol pri kúpe RD zapísaný na liste vlastníctva.

Náš názor:

Odpovede na ďalšie množstvo otázok môžu záujemcovia získať aj pri návšteve našej kancelárie, kde veľmi radi a bezplatne poradíme.